3
1
0
Kerst-webheader
EdamVolendam-CecileMooijerZAAQ
EdamVolendam-WesselsRolluikenZAAQ
ZeevangOndernemers-TrouwenmetManon
ZeevangOndernemers-WimDoets
Ondernemer-in-de-spotlight
KennisMakenMet-Remco
Milatz
Simkopaint-3-generaties-koning
ReneMeijer
Ondernemend-op-pad…-1024x614
RonaldWouda
Verstand-van-bloem-en-plant
Een-mooi-einde
Metaalbewerker
slager-768x461
Martin-Wouda
DominiqueBeets_Hairstyling-Dominique
EstherOphoff-SchermerWijnkopers-1024x467
Gerard Sens Behang- en Schildersbedrijf - zeevangsondernemers.nl
Albin
previous arrow
next arrow

Algemene Ondernemersvereniging Zeevang Ondernemers, hierna te noemen ‘ZO!’, verklaart:

Dat deze privacyverklaring van toepassing is op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met ZO!. In het kader van de door ZO! uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert ZO! persoonsgegevens van haar leden. ZO! verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen ZO! geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden. Persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.zeevangondernemers.nl en worden verwerkt in de ledenadministratie van ZO!. ZO! respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. ZO! spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven. 

ZO! zal u bij het aangaan van een lidmaatschap vragen of foto’s en beelden van U herkenbaar gebruikt mogen worden en of geschreven artikelen eerst uw toestemming moeten hebben. ZO! behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. 

Waarom verwerken wij uw gegevens 

ZO! verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met ZO!, zodat ZO! haar activiteiten – in het belang van haar leden – optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren. 

Over welke persoonsgegevens gaat het? 

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van ZO!. 

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn: 

 • (Bedrijf)naam en activiteit 
 • Contactpersoon 
 • Adres 
 • Vestigings- / Woonplaats 
 • Email adres 
 • Telefoonnummer 

t.b.v. ledenadministratie: 

 • KvK nummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • Omzetbelastingnummer 

ZO! zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal ZO! de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. 2 Privacyverklaring ZO! 06-02-2019 

Wat doen we met uw gegevens 

ZO! voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van ZO!. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing: 

 • Lidmaatschap administratie van ZO! leden 
 • Contributie-inning en facturering 
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden 
 • Samenstelling en distributie van de ZO! nieuwsbrief naar leden 
 • Vermelding van de leden op haar website 
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van ZO! 
 • ZO! specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon. 
 • Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling. 

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan verwerkingsafspraken zijn of zullen worden gemaakt met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel. 

Doorsturen aan derden 

ZO! zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten ZO! zonder toestemming van het ZO! lid. ZO! zal als lid van Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) de persoonsgegevens ook niet met de VOWA delen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

ZO! gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Uw rechten op uw persoonsgegevens 

U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en laten aanpassen. ZO! is bereikbaar via mail secretariaat@zeevangondernemers.nl . 

Verwijderen van uw persoonsgegevens 

Leden die het lidmaatschap van ZO! opzeggen of op schriftelijk verzoek van u, als een ZO! lid, zal ZO! door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 12 maanden – uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt. 

Beveiliging van uw gegevens 

ZO! treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. ZO! maakt alleen t.b.v. de financiële administratie gebruik van externe opslagruimte. 

© Zeevang Ondernemers 2024
Ontwerp: De Reclamestudio | Realisatie: Pixel Webdesign